Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zwalczanie:

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego


Monitorowanie zakażeń zwierząt
 

 • Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego


Przeprowadzanie
 

 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu


Sprawowanie nadzoru nad
 

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
 • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie


Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt
 

 • Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej


Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
 

 • Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:

a) przewozu zwierząt
b) organizowanie targów, wystaw, pokazów
c) obrotu zwierzętami i ich skupu
d) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
e) prowadzenia punktu kopulacyjnego
f) prowadzenia zakładu drobiu

g) prowadzenia chowu i rozrodu ryb
h) prowadzenia schronisk dla zwierząt
i) chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
j) utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
k) zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego


Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 

 • Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów


Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego