Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.piw.tarnobrzeg.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-12-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- pliki PDF, DOC itp, - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikwane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Wiącek, adres poczty elektronicznej rafal.wiacek@piw.tarnobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 158222752. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu odbywa się schodami.
Przy wejściu do budynku znajduje się domofon wraz z kamerą połączony z sekretariatem
Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz domofon z kamerą połączony z sekretariatem, brak windy.
Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika,
Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku. Budynek nie posiada windy,
Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne,
W siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu nie ma pętli indukcyjnych,
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu,
Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym,
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.Dostępność do tłumacza języka migowego


W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego