Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu informuje, że 28 grudnia 2022 r. rozpocznie postępowanie z urzędu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 rok, zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z późn.zm.) na terenie miasta Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.

W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:

 • szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 10 lekarzy weterynarii,
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 4 lekarzy weterynarii,
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia - 6 lekarzy weterynarii,
 • pobierania próbek do badań – 10 lekarzy weterynarii,
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego
  i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 5 lekarzy weterynarii,
 • badania mięsa zwierząt łownych – 5 lekarzy weterynarii,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni - 1 lekarzy weterynarii,
 • przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 10 lekarzy weterynarii,
 • wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 4 osób.
   

Warunki naboru:

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu postępowania, obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Tarnobrzegu gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oryginały dokumentów winny być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu przy ul. Konfederacji Dzikowskiej 20, w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r.
 

Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 

Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
 

Osoba ubiegająca się o wyznaczenie posiada odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych.
 

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu w dniu 28 grudnia 2022 r.
 

Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się prowadzone z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu zawiera umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności.
Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza weterynarii”.
 

Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 

Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udzielane są pod numerem telefonu (15) 822 27 04 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu.
 

Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW w Tarnobrzegu.
 

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w „Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”.

 

Załączniki:

 

Instrukcja GLW nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

 

Klauzula RODO